Doit.im for Mac 1.6.6 更新说明

Doit.im for Mac 1.6.6更新说明: 

传送门:

下载地址

  1.       【完善】任务、项目、目标等各编辑界面的编辑框自动增高的效果; 

  2.       【修复】App构建错误导致的崩溃问题; 

  3.       【修复】从分组状态下的任务列表中移除一个条目可能导致错误的问题; 

  4.       【修复】搜索结果列表中呈现错误问题。 

· 版本发布

您的问题仍没有得到解决?
联系我们